صفحه نخست | آرشیو | ارتباط با ما| شماره تماس : 09123823828
خوش آمدید ریاضی دروازه علوم

ایمن وب۵۰ سوال در حساب و دیفرانسیل :
موضوع: @name | تاریخ ارسال: شنبه 30 آبان‌ماه سال 1388

این ۵۰ سوال می تواند برای دانش آموزان و دانشجویان مفید قرار گیرد  امید آنکه از آنها استفاده بهتر را ببریم :  

 

۱)  اگر z=2x+1 ، برای آن که 2 >|x-1| ، باید داشته باشیم:

گزینه ها:2)
  هر گاه (f(x تابعی باشد که آن گاه مقدار حد زیر کدام است؟گزینه ها:

۱)  اگر z=2x+1 ، برای آن که 2 >|x-1| ، باید داشته باشیم:

گزینه ها:2)
  هر گاه (f(x تابعی باشد که آن گاه مقدار حد زیر کدام است؟گزینه ها:3)  به ازای کدام مقدار a، تابع زیر در نقطه ی x=1 دارای حد است؟گزینه ها:4) حد عبارت زیر کدام است؟گزینه ها:
5)
خط مماس بر منحنی (y=Arctan(x)+Arcsin(x در نقطه ی x=0 با خط y=3x+1 چه زاویه ای می سازد؟

گزینه ها:6)  اگر به ازای هر x، آن گاه بزرگ ترین مقدار f کدام است؟

گزینه ها:7)  حاصل انتگرال زیر کدام است؟گزینه ها:8) سطح محصور بین منحنی های و کدام است؟

گزینه ها:9)  فرض کنید f تابعی باشد که روی تمام اعداد حقیقی تعریف شده است و در هیچ نقطه ای دارای حد نیست. اگر |f| حداکثر 2 باشد، تابع زیر دقیقاً در چند نقطه دارای حدی حقیقی است؟گزینه ها:10)  تابع f با ضابطه ی زیر را در نظر بگیرید. در این صورت تابع در کدام فاصله پیوسته است؟گزینه ها:11) رابطه ی زیر، x را به طور ضمنی بر حسب y نشان می دهد. مشتق x در نقطه ی صفر کدام است؟گزینه ها:12) x و y دو عدد حقیقی با مجموع 1 هستند. در این صورت کم ترین مقدار مجموع مکعبات آن ها کدام است؟

گزینه ها:13)  فرض کنید شرایط زیر بر قرار باشد. حاصل عبارت |a+b|+|b|+|a| کدام است؟گزینه ها:14)  اگر به ازای هر x که آن گاه آن گاه مقدار دلتا کدام است؟

گزینه ها:15) کدام یک از توابع زیر بر بازه ی صعودی است؟

گزینه ها:16) حاصل انتگرال زیر کدام است؟گزینه ها:17)  اگر آن گاه مشتق u در نقطه ی x کدام است؟

گزینه ها:18) اگر آن گاه جزء صحیح عدد کدام است؟

گزینه ها:19)  معادله ی منحنی زیر کدام است؟گزینه ها:20)  رابطه ی بین r شعاع قاعده و h ارتفاع یک استوانه به صورت r+h=15 است. شعاع قاعده چه قدر اختیار شود تا سطح جانبی بیشینه (ماکزیمم) شود؟

گزینه ها:21)حاصل انتگرال زیر کدام است؟گزینه ها:22)  تابع (y=cos(3x)+27cos(x روی کدام فاصله اکیداً نزولی است؟

گزینه ها:23) اگر مماس بر منحنی نمایش در نقطه ی x=1 از منحنی عبور کند، a کدام است؟

گزینه ها:24) مشتق تابعی در نقطه ی (x,y) برابر است. اگر در x=0 مقدار این تابع 1 باشد، در x=1 مقدار چه قدر است؟

گزینه ها:25) نامعادله ی 2x-3|
گزینه ها:26) تعریف کدام است؟

گزینه ها:27)حاصل حد زیر کدام است؟گزینه ها:28)  اگر سوی تقعر منحنی نمایش تابع در نقطه ی x=1 عوض شود، a کدام است؟

گزینه ها:29)  شکل زیر مربوط به کدام تابع است؟گزینه ها:30)  S سطح جانبی یک استوانه و s سطح قاعده ی آن است. اگر S+s=12، شعاع قاعده ی استوانه چه قدر باشد تا حجم آن بیشینه (ماکزیمم) گردد؟

گزینه ها:31)  اگر آن گاه کدام است؟

گزینه ها:32) حاصل انتگرال زیر کدام است؟گزینه ها:33)  حد چپ تابع زیر در نقطه ی x=3 کدام است؟گزینه ها:34) حد عبارت زیر وقتی کدام است؟گزینه ها:35)  اگر آن گاه کدام است؟

گزینه ها:36)  به ازای کدام مقادیر a تابع زیر همواره پیوسته و در کمینه (می نیمم ) است؟گزینه ها:37)  تابع زیر در کدام فاصله صعودی است؟گزینه ها:38)  اگر x=1 متناظر با نقطه ی عطف تابع زیر باشد، a کدام است؟گزینه ها:39) منحنی نمایش تابع زیر در نزدیکی نقطه ای به طول x=2 به کدام صورت است؟گزینه ها:40)  نقطه ی مرکز تقارن تابع زیر می باشد. a+b کدام است؟گزینه ها:41)  حاصل انتگرال زیر کدام است؟ ( [ ] به معنای جزء صحیح است.)گزینه ها:42) با توجه به تعریف حد کسر در x=2، باید x به کدام فاصله تعلق داشته باشد تاگزینه ها:43)  حاصل حد زیر کدام است؟گزینه ها:


44)  در تابع زیر، مقدار (f'(1)+f'(4 کدام است؟گزینه ها:


45)  کم ترین مقدار عبارت زیر، وقتی کدام است؟گزینه ها:46)  a چه مقداری باشد تا نمودار تابع زیر به صورت خط راست موازی محور x ها درآید؟گزینه ها:47)  نمودار تابع شکل زیر است. a و b کدام اند؟گزینه ها:

1) a>2>b
a<2=b (2
a>2=b (3
a=2=b (4

48)  نمودار تابع از کدام نواحی مختصات می گذرد؟

گزینه ها:

1) سوم و چهارم
2) دوم و سوم و چهارم
3) دوم وسوم
4) اول و دوم و سوم

49) در تابع در نقطه ی x=1 به ازای نمو متغیر ، مقدار کدام است؟

گزینه ها:

1) 0001/0
2) 0002/0
3) 00001/0
4) 00002/0

50) حاصل انتگرال زیر کدام است؟گزینه ها:

  ادامه مطلب | 4 نظر